Medlem Ofte stillede spørgsmål

Barsel

Hvilke regler og muligheder er der? Har du tilknytning til arbejdsmarkedet har du ret til barselsdagpenge. Barselsdagpengene kommer fra bopælskommunen. Han og hun har i alt 52 uger á kr. 3.415 (max sats 2007) til rådighed til en fødsel. I uger, hvor arbejdsgiver udbetaler løn, sender kommunen pengene til denne. Han og hun skal derfor lave skriftlige aftaler med respektive arbejdsgivere. Arbejdsgiver sørger for ”aftaleskema” og sender dette videre til bopælskommunen. 1. aftale indgås, når man meddeler barsel og dækker perioden til og med uge 14 efter fødsel. 2. aftale indgås senest i uge 8 og dækker resten af orlovsperioden (”forældreorlov”). Den ansattes overenskomst og aftaler fastsætter i hvilket omfang, der er ret til løn under barselsorlov. Lærere i folkeskolen er, som andre kommunalt ansatte, omfattet af KTO-aftalen om fravær af familiemæssige årsager. Det betyder, at hun har ret til barselsorlov med løn i 8 uger før - til og med terminsdato og 14 uger - fra og med dagen efter fødsel. Han har ret til barselsorlov med løn i 2 uger inden for de første 14 uger fra fødsel (fædreorlov) og 2 uger inden for de første 46 uger fra fødsel (udvidet fædreorlov). Desuden har hun eller han ret til barselsorlov med løn fra og med uge 15 til og med uge 24 fra fødsel. Disse 10 uger kan også deles mellem ham og hende - og de kan aftales placeret på et andet tidspunkt. Hun skal senest 3 måneder før terminsdato oplyse arbejdsgiver om graviditet, og at hun ønsker at ”gå fra” efter gældende regler. Som ansat månedslønnet lærer betyder det 8 uger før - til og med terminsdato - med fuld løn. Han skal varsle placeringen af sine ”2 + 2 uger med løn” mindst 4 uger før respektive afvikling. I kan holde styr på de 52 dagpengeuger i et 'minusstykke':

Eksempel 1:

Han er lærer i Vejle Kommune og hun er ansat efter en anden overenskomst /aftale (ikke kommunal)

  • De første 4 uger bruges før termin.
  • Fra og med dagen efter fødsel er der 48 uger tilbage. 14 kan kun bruges af en mor (inden for de første 14 uger). 2 kan kun bruges af en far (inden for de 14 første uger).
  • Derfor 2 uger til ham – med løn – rest 46.
  • Desuden ret til 2 uger til ham – med løn (inden for 46 uger – ”udvidet fædreorlov”) – rest 44.
  • Desuden ret til 10 uger til ham – med løn (uge 15 - 24) – rest 34.
  • Hun ønsker at afvikle 24 uger (uge 1 – 24) – rest 10. (Hendes overenskomst/aftaler bestemmer i hvilket omfang hun er berettiget til løn i alle 24 uger eller dele heraf).
  • De 10 uger er med barselsdagpenge og kan holdes af en af jer eller deles mellem jer. Bliver der en rest tilbage, kan en af jer aftale med arbejdsgiveren, at et antal dage og uger gemmes. De kan holdes samlet eller stykvis med et varsel på 8 uger. Det, der ikke er brugt inden barnet fylder 9 år er tabt. En eventuel ny arbejdsgiver vil kun være forpligtet til frihed én gang med et varsel på 4 måneder – og det er kun det antal uger og dage, der ligger inden for 8 til 13 uger.
  • Vent med at planlægge det samlede forløb, til I kender fødselsdatoen – så har i 8 uger til det.
  • Bemærk, at hans 2 gange 2 uger skal varsles med mindst 4 uger. Øvrige uger skal varsles senest i uge 8. Når han har ret til løn i ”uge 15 til 24”, skyldes det, at hun har en anden overenskomst og aftale. De 10 uger kan aftales placeret på et andet tidspunkt.

Hvis I ”sammenlagt” ønsker et langt forløb, kan hun aftale med sin arbejdsgiver i uge 8, at hun holder orlov til og med uge 34. Derefter afbrydes orloven og hun genindtræder i sit arbejde fra og med uge 35 – eventuelt ved at afvikle manglende ferie/erstatningsferie.

Han skal aftale med sin arbejdsgiver i uge 8, at han genoptager barselsorloven hverdagen efter, hendes eventuelle ferie/barselsorlov er slut - og at han starter med de 2 ugers ”udvidet fædreorlov” – og derefter de 10 uger med løn (uge 15 til 24), der ønskes placeret her.

Barselsorlov betragtes som feriehindring i ferielovens forstand. Det betyder, at de planlagte feriedage, der er berørt af barselsorlov bliver suspenderet. Du har ret til at afvikle disse feriedage efter orlovens afslutning. Placeringen skal aftales med din arbejdsgiver. Der er 25 feriedage i et ferieår. Et ferieår går fra 1. maj til efterfølgende 30. april. Ferie er optjent i det foregående hele kalenderår. Var du i løn i hele optjeningsåret, har du optjent ret til løn i alle 25 ferie dage.